Domov Novinky Finančná gramotnosť Slovákov je tretia najslabšia

Finančná gramotnosť Slovákov je tretia najslabšia

Zdielať

FinancieMož­nos­ti fi­nan­čné­ho vzde­lá­va­nia na slo­ven­ských ško­lách sú pod­ľa Or­ga­ni­zá­cie pre eko­no­mic­kú spo­lup­rá­cu a roz­voj (OECD) naj­lep­šie, no na­priek to­mu je skó­re fi­nan­čnej gra­mot­nos­ti Slo­vá­kov tre­tie naj­slab­šie. Z osem­nás­tich skú­ma­ných kra­jín sa Slo­ven­sko umies­tni­lo na šes­tnás­tom mies­te.

Slab­šie skó­re fi­nan­čnej gra­mot­nos­ti ma­jú už len v Ta­lian­sku a Ko­lum­bii. Fi­nan­čne naj­viac vzde­la­ní sú Čí­ňa­nia. Vy­ply­nu­lo to zo štú­die or­ga­ni­zá­cie, kto­rá tes­to­va­la vzťah mla­dých k fi­nan­ciám. Pod­ľa vý­sled­kov pries­ku­mu má 15% štu­den­tov fi­nan­čné po­ve­do­mie pod zá­klad­nou úrov­ňou. Pries­kum zá­ro­veň uká­zal, že prob­lé­my s fi­nan­čnou gra­mot­nos­ťou sa tý­ka­jú aj dos­pe­lých. Nap­rík­lad v USA ro­zu­mie fun­go­va­niu úro­kov len 30% ľu­dí. V Ja­pon­sku a Fran­cúz­sku bo­li vý­sled­ky po­dob­né a v mno­hých iných kra­ji­nách, bez oh­ľa­du na eko­no­mic­kú si­tuáciu, bo­li vý­sled­ky pod­ľa or­ga­ni­zá­cie eš­te hor­šie.

Pod­ľa šta­tis­tík sku­pi­ny Allianz sú nák­la­dy spô­so­be­né fi­nan­čnou neg­ra­mot­nos­ťou pre jed­not­liv­ca príl­iš vy­so­ké. Vý­skum­ní­ci tvr­dia, že ľu­dia ma­jú v pos­led­ných ro­koch om­no­ho vy­ššiu ten­den­ciu si fi­nan­cie po­ži­čia­vať ako spo­riť z vlas­tných príj­mov. Mno­hí vy­uží­va­jú pe­ňaž­né zá­lo­hy a čas­to ani po­riad­ne ne­poz­na­jú pod­mien­ky svo­jich hypo­ték a ďal­ších úve­rov.

Zdroj: SITA