Domov Novinky Deviatakov z 200 škôl otestujú tento rok online

Deviatakov z 200 škôl otestujú tento rok online

Zdielať

SkolstvoDe­via­ta­ci si v tom­to škol­skom ro­ku na­pí­šu tes­ty zo slo­ven­či­ny a ma­te­ma­ti­ky aj on­li­ne na po­čí­ta­či. Do elek­tro­nic­ké­ho Tes­to­va­nia 9, kto­ré má pre­ve­riť ve­do­mos­ti žia­kov kon­čia­cich zá­klad­nú ško­lu, sa za­po­jí 200 vy­bra­ných škôl. Aj v mi­nu­lom ro­ku si de­via­ta­ci moh­li vy­skú­šať tes­to­va­nie on­li­ne, ne­bo­lo to však „naos­tro“.

Nep­re­bie­ha­lo v tom is­tom ter­mí­ne ani s rov­na­ký­mi úlo­ha­mi, aké bo­li v riad­nom tes­to­va­ní. Ten­to rok bu­dú mať vý­sled­ky žia­kov kon­čia­cich zá­klad­nú ško­lu rov­na­kú vá­hu ako tie z pa­pie­ro­vej for­my. Pred riad­nym tes­to­va­ním si de­via­ta­ci elek­tro­nic­ké pros­tre­die v pred­sti­hu vy­skú­ša­jú. V bu­dúc­nos­ti sa rá­ta s tým, že by ta­ké­to tes­to­va­nia bo­li už len on­li­ne. V tom­to škol­skom ro­ku ča­ká na de­via­ta­kov ove­ro­va­nie ve­do­mos­tí prib­liž­ne o me­siac skôr – 8. ap­rí­la. Re­zort škol­stva po­su­nu­tím ter­mí­nu vy­ho­vel po­žia­dav­kám škôl, kto­ré sa sťa­žo­va­li, že de­via­ta­ci sa po otes­to­va­ní v mar­ci pres­tá­va­jú učiť, pri­čom do kon­ca ro­ka zos­tá­va eš­te po­mer­ne dosť ča­su.

Elek­tro­nic­ké tes­ty a úlo­hy vzni­ka­jú v rám­ci ná­rod­né­ho pro­jek­tu NÚCEM s náz­vom Zvy­šo­va­nie kva­li­ty vzde­lá­va­nia v zá­klad­ných a stred­ných ško­lách s vy­uži­tím elek­tro­nic­ké­ho tes­to­va­nia, kto­rý je fi­nan­co­va­ný pre­važ­ne z euro­fon­dov. Vznik­ne v ňom da­ta­bá­za viac ako 30-ti­síc úloh a 130 tes­tov pre dru­hý stu­peň zá­klad­ných škôl a pre stred­né ško­ly, kto­ré bu­dú môcť ško­ly vy­uží­vať pri tes­to­va­ní de­tí aj na vy­učo­va­ní.

Zdroj: SITA