Domov Novinky Príjmy Twitteru stúpli o 97%

Príjmy Twitteru stúpli o 97%

Zdielať

So­ciál­na sieť Twit­ter za­zna­me­na­la v štvr­tom kvar­tá­li ná­rast príj­mov o 97%. V štvrťro­ku, kto­rý sa skon­čil 31. de­cem­bra, spo­loč­nosť do­siah­la príj­my vo vý­ške 479 mil. dolárov. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka spo­loč­nosť do­siah­la príj­my 243 mil. dolárov.

Twitter Logo

Ana­ly­ti­ci os­lo­ve­ní v pries­ku­me agen­tú­ry Reu­ters po­čí­ta­li s príj­ma­mi vo vý­ške 453,1 mil. dolárov. Po­čet ak­tív­nych použí­va­te­ľov so­ciál­nej sie­te Twit­ter bol v štvr­tom kvar­tá­li vo vý­ške 288 mil., čo zna­me­ná ná­rast o 1,4%.

Twit­ter za­zna­me­na­l v sle­do­va­nom ob­do­bí čis­tú stra­tu vo vý­ške 125 mil. dolárov, te­da 20 cen­tov na ak­ciu. Po očis­te­ní o niek­to­ré po­lož­ky fir­ma do­siah­la zisk vo vý­ške 12 cen­tov na ak­ciu. Ten­to vý­sle­dok pre­ko­nal oča­ká­va­nia ana­ly­ti­kov, kto­rí pred­pok­la­da­li, že up­ra­ve­ný zisk bu­de vo vý­ške 6 cen­tov na ak­ciu.

Zdroj: SITA