Domov Novinky Aplikácia ponúka zadarmo kompletnú zbierku zákonov SR

Aplikácia ponúka zadarmo kompletnú zbierku zákonov SR

Zdielať

ParagrafKom­plet­ná zbier­ka zá­ko­nov SR aj s ak­tuál­ny­mi zme­na­mi bu­de už v no­vom ro­ku dos­tup­ná bez­plat­ne a pre všet­kých oby­va­te­ľov Slo­ven­ska. Umož­ní to no­vá mo­bil­ná ap­li­ká­cia s kom­plet­ným ob­sa­hom plat­nej le­gis­la­tí­vy. Už dnes fun­gu­je inter­ne­to­vá strán­ka s náz­vom zá­ko­ny pre ľu­dí s po­dob­ným ob­sa­hom, ap­li­ká­ciou sa má dos­tup­nosť eš­te viac roz­ší­riť. Pod­ľa Iva­na Vo­zá­ra zo spo­loč­nos­ti Po­rad­ca pod­ni­ka­te­ľa bu­de ap­li­ká­cia osož­ná v kaž­do­den­nom ži­vo­te bež­ných ľu­dí.

Za kaž­dú stiah­nu­tú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu ve­nu­je spo­loč­nosť Po­rad­ca pod­ni­ka­te­ľa 10 cen­tov pre Ob­čian­ske zdru­že­nie Ro­zum a Cit, kto­rej pat­rón­kou je he­reč­ka Zu­za­na Kró­ne­ro­vá. „Od vzni­ku Na­dá­cie Ro­zum a cit sa nám po­da­ri­lo po­môcť náh­rad­ným ro­di­nám su­mou viac ako 630-ti­síc eur. Pre­to sme ra­di, že ta­ká­to ini­cia­tí­va vznik­la,“ vy­svet­li­la pro­jek­to­vá koor­di­ná­tor­ka ob­čian­ske­ho zdru­že­nia Dan­ka Ko­zin­ko­vá.

Zdroj: SITA