Domov Novinky Vianoce: Pod stromčekom si Slováci nájdu mobily aj tablety

Vianoce: Pod stromčekom si Slováci nájdu mobily aj tablety

Zdielať

DarcekyPod strom­če­kom si ten­to rok Slo­vá­ci náj­du te­le­fó­ny i tab­le­ty, hi­tom toh­to­roč­ných Via­noc bu­de to­tiž in­te­li­gen­tná elek­tro­ni­ka. Ako agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­va­la Di­ana Ma­re­ko­vá Theiz­lo­vá zo spo­loč­nos­ti Fu­sion, Slo­vá­ci už tra­dič­ne na­ku­pu­jú via­noč­né dar­če­ky na inter­ne­te. Ok­rem elek­tro­ni­ky je však zá­ujem aj o ob­le­če­nie, hrač­ky či kni­hy.

Ako vy­plý­va zo šta­tis­tík ne­zá­vis­lé­ho ná­kup­né­ho rad­cu Heu­re­ka.sk, pred Via­no­ca­mi ľu­dia cez inter­net na­ku­pu­jú z elek­tro­ni­ky naj­mä mo­bil­né te­le­fó­ny a tab­le­ty. Tie­to dar­če­ky sa rov­na­ko dob­re pre­dá­va­li aj mi­nu­lý rok, pri­po­me­nu­la. Me­dzi mla­dý­mi ľuď­mi je veľ­ký zá­ujem aj o her­né kon­zo­ly, te­da tech­nic­ké za­ria­de­nia na lep­ší zá­ži­tok z hra­nia po­čí­ta­čo­vých hier. Naj­po­pu­lár­nej­šie sú dob­rod­ruž­né hry a si­mu­lá­cie fut­ba­lo­vých zá­pa­sov.

Zdroj: SITA

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno