Domov Novinky Vianoce sú podľa Slovákov hlavne sviatky rodinné

Vianoce sú podľa Slovákov hlavne sviatky rodinné

Zdielať

VianoceVäč­ši­na oby­va­te­ľov Slo­ven­ska vní­ma Via­no­ce pre­dov­šet­kým ako sviat­ky ro­din­né. Vy­plý­va to z pries­ku­mu, kto­rý reali­zo­va­la agen­tú­ra TNS Slo­va­kia v no­vem­bri 2014 na rep­re­zen­ta­tív­nej vzor­ke 1000 res­pon­den­tov. V pries­ku­me sa väč­ši­na Slo­vá­kov (71%) vy­jad­ri­la, že Via­no­ce po­va­žu­je za ro­din­né sviat­ky. Tak­mer po­lo­vi­ca ľu­dí ich vní­ma aj ako sviat­ky po­ko­ja (49%) a tre­ti­na tiež ako sviat­ky tra­dič­né (34%) či za­sne­že­né (31%) – aj keď pa­ra­doxom je, že v os­tat­ných ro­koch sme si uži­li skôr Via­no­ce na bla­te ako na ľa­de. Pod­ľa niek­to­rých Slo­vá­kov sú Via­no­ce aj sviat­ky ná­bo­žen­ské (21%), roz­práv­ko­vé (19%), ale aj fi­nan­čne ná­roč­né (13%) a stre­su­jú­ce (11%).

De­väť z de­sia­tich (90%) oby­va­te­ľov Slo­ven­ska si ča­ro Via­noc za­čí­na uve­do­mo­vať po­čas de­cem­bra, pri­čom prib­liž­ne po­lo­vi­ca (51%) ich za­čí­na pre­ží­vať až tes­ne, te­da týž­deň pred Via­no­ca­mi a dve pä­ti­ny (39%) už od za­čiat­ku ad­ven­tu. Len 8% pre­ží­va Via­no­ce od ob­do­bia, ke­dy sa v te­le­ví­zii od­vy­sie­la­jú pr­vé via­noč­né rek­la­my – prib­liž­ne od po­lo­vi­ce ok­tób­ra.

Sviatky graf

Slo­vá­ci pre­fe­ru­jú ume­lý strom­ček. Je prak­tic­ký a mô­žu ho pou­ží­vať aj nie­koľ­ko ro­kov po se­be. Tak­to sa vy­jad­ri­li viac ako tri štvr­ti­ny (78%) Slo­vá­kov. Ži­vý stro­ček si ten­to rok plá­nu­je kú­piť 17% opý­ta­ných. Zvy­šok (5%) sa v ob­do­bí reali­zá­cie pries­ku­mu ne­ve­del k tej­to otáz­ke vy­jad­riť.

Zdroj: TNS

1 komentár

Comments are closed.