Domov Novinky Tržby Googlu za tretí štvrťrok dosiahli 16,5 mld. dolárov

Tržby Googlu za tretí štvrťrok dosiahli 16,5 mld. dolárov

Zdielať

Google_SearchAme­ric­ká spo­loč­nosť Goog­le, kto­rá pod­ni­ká v ob­las­ti vy­hľa­dá­va­nia na inter­ne­te, za júl až sep­tem­ber vy­ká­za­la tr­žby v ob­je­me 16,52 mld. dolárov. Iš­lo o ich me­dzi­roč­ný rast, keď­že v rov­na­kom ob­do­bí mi­nu­lé­ho ro­ka bo­li na úrov­ni 13,75 mld. dolárov. Vý­ška tr­žieb spo­loč­nos­ti za tre­tí štvrťrok bo­la tro­chu niž­šia, ako oča­ká­val trh. Ana­ly­ti­ci, kto­rých vo svo­jom pries­ku­me os­lo­vi­la agen­tú­ra Reu­ters, pred­pok­la­da­li, že tr­žby fir­my bu­dú vo vý­ške 16,57 mld. dolárov.

Spo­loč­nosť Goog­le Inc v tre­ťom štvrťro­ku vý­raz­ne zvý­ši­la svo­je vý­dav­ky. Po­čas jú­la až sep­tem­bra zvý­ši­la po­čet svo­jich za­mes­tnan­cov o prib­liž­ne 3 ti­síc. Tem­po ras­tu príj­mov spo­loč­nos­ti z rek­la­my sa však spo­ma­li­lo, ho­ci sa mier­ne zvý­ši­li ce­ny rek­la­my. Hod­no­ta ak­cií Goog­le na tú­to sprá­vu rea­go­va­la pok­le­som. Vo štvr­tok po uzat­vo­re­ní riad­ne­ho ob­cho­do­va­nia ce­na ak­cií Goog­le os­la­bi­la o 2,7% na úro­veň 510,11 dolárovza kus.

Zdroj: SITA