Domov Novinky Slováci pretelefonovali za polroka 5 mld. minút

Slováci pretelefonovali za polroka 5 mld. minút

Zdielať

TelefonovanieV pr­vom polro­ku toh­to ro­ka Slo­vá­ci pre­te­le­fo­no­va­li viac ako 5 mi­liárd mi­nút ho­vo­rov mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi. Z to­ho 62% mi­nút skon­či­lo vo vlas­tnej mo­bil­nej sie­ti, 31% bo­lo v iných mo­bil­ných sie­ťach. Iba 4% mi­nút bo­li me­dzi­ná­rod­né vo­la­nia a 3% mi­nút tvo­ri­li vo­la­nia na slo­ven­ské pev­né sie­te. Vy­plý­va to z úda­jov, kto­ré mo­bil­ní ope­rá­to­ri pos­kyt­li Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ).

Ako ďa­lej in­for­mo­val ho­vor­ca RÚ Ro­man Vav­ro, v sle­do­va­nom ob­do­bí Slo­vá­ci ro­zos­la­li 1,2 mi­liar­dy SMS správ a 21,5 mi­lió­na MMS správ. V slo­ven­ských mo­bil­ných sie­ťach bo­lo ukon­če­ných 162 mil. mi­nút ho­vo­rov, 39,3 mil. SMS správ a 208 tis. MMS správ, kto­ré priš­li z inej za­hra­nič­nej mo­bil­nej ale­bo pev­nej sie­te.

Zdroj: SITA