Domov Novinky Internetová populácia SR dosiahla 3,4 mil. používateľov

Internetová populácia SR dosiahla 3,4 mil. používateľov

Zdielať

Internet 4Inter­ne­to­vá po­pu­lá­cia SR v sep­tem­bri me­dzi­me­sač­ne vzrást­la o 0,43% na 3,41 mil. použí­va­te­ľov. Vy­plý­va to z vý­sled­kov vý­sku­mu AIM­mo­ni­tor, kto­ré zve­rej­ni­la po­ra­den­ská spo­loč­nosť Ge­mius. Od za­čiat­ku škol­ské­ho ro­ka a po ukon­če­ní do­vo­le­niek stú­pol zá­ujem použí­va­te­ľov o webo­vé strán­ky tý­ka­jú­ce sa prá­ce, vzde­lá­va­nia a bý­va­nia. V sle­do­va­nom ob­do­bí sa zvý­ši­la náv­štev­nosť webov za­po­je­ných do vý­sku­mu v ka­te­gó­rii prá­ca a vzde­lá­va­nie o 200 tis. použí­va­te­ľov a v ka­te­gó­rii reali­ty a bý­va­nie o 60 tis. použí­va­te­ľov.

Po­čet zob­ra­ze­ní v pr­vej z ka­te­gó­rií sa me­dzi­me­sač­ne zvý­šil pod­ľa po­ra­den­skej spo­loč­nos­ti až o se­dem mi­lió­nov. Naj­viac slo­ven­ských použí­va­te­ľov nav­ští­vi­lo z kla­sic­kých po­čí­ta­čov webo­vé strán­ky v ka­te­gó­riách spra­vo­daj­stvo, 2,4 mil. reál­nych použí­va­te­ľov, a služ­by, ma­py, ces­tov­né po­riad­ky, kon­krét­ne 2,2 mil. reál­nych použí­va­te­ľov. Rov­na­ké ka­te­gó­rie do­mi­no­va­li v prí­pa­de náv­štev­nos­ti z mo­bil­ných za­ria­de­ní.

Na dru­hej stra­ne naj­vyš­ší po­čet zob­ra­ze­ní strá­nok evi­do­va­la ka­te­gó­ria zoz­na­mo­va­cie server­y, kto­rá za­zna­me­na­la viac ako 207 mil. zob­ra­ze­ní z kla­sic­kých PC a 56 mil. z mo­bil­ných za­ria­de­ní. V sep­tem­bri rást­la náv­štev­nosť z mo­bil­ných za­ria­de­ní. Po­čet slo­ven­ských použí­va­te­ľov nav­šte­vu­jú­cich webo­vé strán­ky za­po­je­né do vý­sku­mu z mo­bil­ných te­le­fó­nov a tab­le­tov sa me­dzi­me­sač­ne zvý­šil o 4%, čím pre­sia­hol 1,1 mi­lió­na.

Zdroj: SITA

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno