Domov Novinky Grécko predajom mobilných frekvencií získa 381 mil. eur

Grécko predajom mobilných frekvencií získa 381 mil. eur

Zdielať

ParthenonGréc­ko zís­ka 381 mil. eur za pre­daj frek­ven­cií naj­väč­ším mo­bil­ným ope­rá­to­rom v kra­ji­ne, fir­mám OTE, Vo­da­fo­ne a Wind Hellas. In­for­mo­val o tom v pon­de­lok gréc­ky re­gu­lač­ný úrad pre te­le­ko­mu­ni­ká­cie. Su­mu 381 mil. eur sta­no­vi­li v ten­dri ako mi­ni­mál­nu ce­nu, za kto­rú je mož­né frek­ven­cie pre­dať. Pre­daj frek­ven­cií je sú­čas­ťou plá­nu pri­va­ti­zá­cie, v rám­ci kto­ré­ho chce Gréc­ko zís­kať 22 mld. eur. Plán pri­va­ti­zá­cie Até­ny do­hod­li s Európ­skou úniou a Me­dzi­ná­rod­ným me­no­vým fon­dom (MMF) a je pod­mien­kou pre pos­ky­to­va­nie nú­dzo­vej po­mo­ci Gréc­ku v cel­ko­vej su­me 240 mld. eur.

Prá­va na frek­ven­cie zís­ka­li tra­ja mo­bil­ní ope­rá­to­ri fir­my na 15 ro­kov. Pre­da­jom štát­ne­ho ma­jet­ku Até­ny chcú v tom­to ro­ku zís­kať 1,5 mld. eur. Gréc­ku sa však opa­ko­va­ne ne­po­da­ri­lo spl­niť plá­ny v ob­las­ti pri­va­ti­zá­cie pre­dov­šet­kým pre ne­dos­ta­tok zá­uj­mu zo stra­ny in­ves­to­rov. Re­gu­lač­ný úrad uvie­dol, že 30 % ce­ny mo­bil­ní ope­rá­to­ri za­pla­tia v tom­to ro­ku. Zvy­šok su­my štát dos­ta­ne vo feb­ruári ale­bo v roč­ných splát­kach po­čas naj­bliž­ších dvoch ro­kov.

Zdroj: SITA

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno