Domov Novinky Výsledky firmy Microsoft prekonali očakávania

Výsledky firmy Microsoft prekonali očakávania

Zdielať

Príj­my a zisk spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft pre­ko­na­li v tre­ťom kvar­tá­li fi­nan­čné­ho ro­ka oča­ká­va­nia ana­ly­ti­kov na Wall Street. Pok­les sú­vi­sia­ci s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows to­tiž do­ká­za­la spo­loč­nosť vy­vá­žiť v ob­las­ti har­dvé­ru a clou­do­vých slu­žieb. Cel­ko­vé príj­my vzrást­li o 6% na 21,7 mld. dolárov. Ana­ly­ti­ci oča­ká­va­li, že príj­my spo­loč­nos­ti do­siah­nu 21,1 mld. dolárov.

microsoft

Spo­loč­nosť uvied­la, že príj­my očis­te­né o vplyv sil­nej­šie­ho do­lá­ra v sle­do­va­nom ob­do­bí stúp­li o 9%. Fir­ma do­siah­la zisk na jed­nu ak­ciu na úrov­ni 61 cen­tov. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ku bol ten­to zisk vo vý­ške 68 cen­tov. Ana­ly­ti­ci však po­čí­ta­li so zis­kom na ak­ciu vo vý­ške 51 cen­tov. Tre­tí štvrťrok fi­nan­čné­ho ro­ka spo­loč­nos­ti sa skon­čil 31. mar­ca.

Pre­daj ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows vý­rob­com po­čí­ta­čov sa zní­žil o 19%. Pok­les však vy­vá­žil pre­daj tab­le­tov a ná­rast príj­mov z clou­do­vých slu­žieb. V rám­ci štvrťro­ku fir­ma Mic­ro­soft viac než zdvoj­ná­so­bi­la príj­my z clou­do­vých slu­žieb a za ce­lý rok sme­ru­je k príj­mom vo vý­ške 6,3 mld. dolárov.

Zdroj: SITA