Domov Novinky Budú poplatky za autorské práva na cloude realitou?

Budú poplatky za autorské práva na cloude realitou?

Zdielať

Basics-of-Cloud-StoragePodľa európskeho práva môžu správcovia autorských práv vyberať poplatky za pamäťové médiá, tlačiarne, faxy, skrátka všetko čo môže umožniť rozširovanie diel. Čoskoro by podľa navrhovaných zákonov tieto poplatky nemali obísť ani cloudové úložiská. Vo Francúzsku takýto návrh predložila europoslankyňa Françoise Cas­texová.

Návrh špecifikuje aby v bu­dúc­nos­ti bo­lo aj ucho­vá­va­nie obsahu na webo­vých úlo­žis­kách kla­si­fi­ko­va­né ako ko­pí­ro­va­nie pre osob­nú pot­re­bu a správ­co­via autor­ských práv moh­li aj za pos­kyt­nu­tý úlož­ný pries­tor in­ka­so­vať pop­lat­ky. Na hlasovaní o zákone sa zúčastnilo 252 poslancov. Proti bolo 122 poslancov a 19 sa hlasovania zdržalo.

Pod­ľa zdru­že­nia Di­gi­tal Euro­pe, za­stu­pu­jú­ce­ho prie­my­sel di­gi­tál­nych tech­no­ló­gií, by tak pou­ží­va­te­lia moh­li za le­gál­ne za­kú­pe­ný ob­sah v ko­neč­nom dôs­led­ku za­pla­tiť dvak­rát pri pre­no­se me­dzi vlas­tný­mi za­ria­de­nia­mi. Pos­lan­ci uro­bi­li krok späť a naz­na­či­li, že pod­po­ru­jú sys­tém, kto­rý ško­dí spot­re­bi­te­ľom v EÚ, uvá­dza sa vo vy­hlá­se­ní zdru­že­nia.

Poplatky za autorské práva nie sú zavedené ani v štátoch ako Veľká Británia alebo Írsko, kde by mohol takýto návrh čeliť odporu.

Zdroj: Arnnet.com