Domov Novinky Tipy a triky: Jazykový kurz angličtiny

Tipy a triky: Jazykový kurz angličtiny

Zdielať

Začať učiť sa cudzí jazyk, či zlepšovať sa v ňom nie je nikdy neskoro. Medzi cudzími jazykmi jednoznačne prevláda angličtina a jej výuku len v Bratislave ponúkajú desiatky jazykových škôl.

Líšia sa svojím prístupom, metodikou alebo formou. Dostali sme možnosť absolvovať výuku v bratislavskej jazykovej škole Volis Academy, ktorá učí angličtinu Callanovou metódou. V čom je tento spôsob učenia sa iný ako tradičné formy? Je to priama metóda výučby cudzích jazykov založená na interakcii medzi lektorom a študentom v podobe otázok a odpovedí. Metóda, ktorú navrhol Angličan Robin Callan, je založená na troch princípoch. Študenti opakujú jednotlivé frázy až kým ich nevyslovujú automaticky, učiteľ rozpráva cudzím jazykom bez prekladu a vyzýva študentov, aby odpovedali bez rozmýšľania. Každú otázku sa učiteľ pýta dvakrát a napovedá študentovi odpoveď. Callanova metóda je rozdelená na 12 stupňov (stages) od začiatočníka až po úroveň C1, ktoré študent absolvuje.

Vyučovacia hodina trvá 2× 50 minút. V každej lekcii sa opakuje predchádzajúce látka, ďalej sa študent venuje čítaniu, správnej výslovnosti a trénuje sa aj písaný prejav – diktáty. Študent je nútený počúvať a hovoriť, takže výuka je pomerne intenzívna. Keď študent dokončí prvý stupeň, znamená to, že ovláda 80 – 100% jej obsahu. Koniec daného levelu končí výstupným testom (záverečnou skúškou). Tá sa skladá z troch častí – kvízu jednoznačných viet (áno/nie), vybraných (najpodstatnejších) slovíčok a diktátu. Pri opakovaní po celej lekcii sa dbá na to, či študent pochopil jednotlivé slovíčka a vety. Pri kvízových otázkach (typu áno/nie), napríklad „Je Napoleon stále nažive?“, „Mohli by ste vidieť Temžu, keby ste išli do Londýna?“ vyjde jasne najavo, či študent rozumie textu, ktorý sa týka preberaného učiva.

Táto (prvá) časť obsahuje 40 viet a reprezentuje 40 bodov, ďalej je 40 slovíčok za 40 bodov a nasleduje diktát za 20 bodov. Za minimálnu hodnotu sa považuje 70%. Učiteľ opakuje vety, slovíčka a diktát opäť len dvakrát bez ďalšej možnosti opakovania a najmä bez napísania slovíčok či viet. Niekedy tak najmä pri diktáte treba uvažovať aj nad významami viet, keď slovíčka ako „weather/whether“, „here/hear“,„hole/whole“ môžu v diktáte znieť rovnako. Medzi zásady patrí opakovanie, striedajú sa slovenskí a native speakeri z rôznych regiónov a prízvukov, čím sa odstraňuje strach hovoriť v cudzom jazyku (študenti sú nútení na hodinách hovoriť, tým sa odbúrava prípadná psychická bariéra).

Ide teda o osvojovania si jazyka prirodzenou cestou (študent najprv počúva, snaží sa porozumieť, následne hovorí, číta a píše. Pomocou princípu otázka – odpoveď sa rozvíjajú reakcie pri používaní reči, cieľom je dosiahnuť plynulé rozprávanie bez premýšľania, ako je to v rodnom jazyku. Riadenou konverzáciou (lektor kladie otázky, núti študenta, aby na ne presne, celou vetou odpovedal) sa precvičujú čo najdlhšie vetné konštrukcie. Niekedy je totiž náročné zopakovať celú vetu znova celú. Gramatika je súčasťou vyučovania, ale vyučuje sa prirodzenou cestou, teda použitím vo vete.

Callanova metóda je známa v rôznych krajinách. Vydávajú sa učebnice a jazykové školy učiace podľa tejto metódy musia pracovať s týmito konkrétnymi pomôckami. Medzi slovenské akreditované školy patrí aj jazyková škola Volis Academy. Študent pri učení postupuje systematicky, obsah je koncipovaný tak, že slovná zásoba a gramatické poučky sú usporiadané podľa úrovne ich náročnosti. Študentské knihy sú k dispozícii v tlačenej podobe alebo ako elektronické knihy s audiom. Štúdiom kurzu všeobecnej angličtiny sa možno takto naučiť všetko od základov až po ťažšie slovíčka a gramatické poučky.

Callanova metóda sa ukázala často ako účinná, keď kladie väčší dôraz na opakovanie. Vďaka precvičovaniu a opakovaniu si možno zdokonaliť výslovnosť a zároveň zlepšiť plynulosť. Bez ohľadu na úroveň znalostí študenta sa naučí a dokáže viesť anglickú konverzáciu. Výuka prebieha prirodzenou rýchlosťou, ktorá je podobná rýchlosti rodených Angličanov. Na rozdiel od iných vyučovacích metód je aj finančne lacnejšia, jeden stupeň (stage) stojí cca 120 eur a trvá jeden mesiac (desať dvojhodín 2× 50min) a svoje napredovanie si študent overí v záverečnom teste/skúške.

Počas výuky sme sa presvedčili, že prístup lektorov vo Volis Academy je profesionálny a ústretový. Pre tých, ktorí hľadajú možnosť rýchleho zlepšenia svojich znalostí angličtiny odporúčame.

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno