Domov Novinky Nemecko chce, aby Google dal ľuďom viac kontroly

Nemecko chce, aby Google dal ľuďom viac kontroly

Zdielať

Google_SearchNe­mec­ké úra­dy v uto­rok vy­zva­li spo­loč­nosť Goog­le, aby žia­da­la použí­va­te­ľov o po­vo­le­nie pri tvor­be pro­fi­lov pou­ži­tím in­for­má­cií z via­ce­rých slu­žieb. Zvy­šu­je sa tak tlak na spo­loč­nosť Goog­le v sú­vis­los­ti s pra­vid­la­mi ochra­ny súk­ro­mia.

Ten zá­ro­veň uvie­dol, že spo­loč­nosť Goog­le v pred­chá­dza­jú­com ob­do­bí od­miet­la umož­niť použí­va­te­ľom väč­šiu kon­tro­lu nad údaj­mi zo slu­žieb ako GMail, či z ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid ale­bo z inter­ne­to­vé­ho vy­hľa­dá­va­ča. Spra­co­vá­va­nie úda­jov o fi­nan­čnej si­tuá­cii, sexuál­nej orien­tá­cii, či o vzťa­hoch je v Ne­mec­ku proti­práv­ne, kým to uží­va­teľ ne­po­vo­lí.

Spo­loč­nosť Goog­le si­tuáciu za­tiaľ ne­ko­men­to­va­la. V sú­vis­los­ti s ochra­nou súk­ro­mia a zbie­ra­ním úda­jov če­lí Goog­le vy­šet­ro­va­niu v šies­tich kra­ji­nách. Ide o Špa­nielsko, Ne­mec­ko, Ta­lian­sko, Fran­cúz­sko, Ho­lan­dsko a Veľ­kú Bri­tá­niu.

Zdroj: SITA

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno