Domov Novinky Verbatim predstavuje ochranné obaly pre nové iPhony

Verbatim predstavuje ochranné obaly pre nové iPhony

Zdielať

Verbatim Folio Apple iPhone 6 a 6 Plus 01S uve­de­ním no­vé­ho iP­ho­ne 6 na trh pri­ná­ša Ver­ba­tim oba­ly Fo­lio navr­hnu­té tak, aby pos­kyt­li do­da­toč­nú ochra­nu pre pou­ží­va­te­ľov iP­ho­ne 6 a iP­ho­ne 6 Plus. Rov­na­ko ako v prí­pa­de oba­lov Fo­lio ur­če­ných pre za­ria­de­nia so sys­té­mom An­droid a star­šie mo­de­ly iP­ho­ne vy­vi­nul Ver­ba­tim štý­lo­vé puz­dro s polstro­va­nou vnú­tor­nou čas­ťou, kto­rá chrá­ni pro­ti bež­ným ná­ra­zom a poš­kria­ba­niu bez zvý­še­nia ob­je­mu a hmot­nos­ti (obal na iP­ho­ne 6 má hmotnosť 45 gra­mov). Ten­to obal po­hodl­ne za­cvak­ne iP­ho­ne do tvr­dej ko­lís­ky in­teg­ro­va­nej v oba­le.

Fun­kcia in­te­li­gen­tné­ho sto­ja­na Fo­lio Smart Stand umož­ňu­je ukot­viť iP­ho­ne v po­lo­he na šír­ku na sle­do­va­nie fil­mov. Vý­klop­ný kryt pos­ky­tu­je jed­nou ru­kou úpl­ný prís­tup k dis­ple­ju iP­ho­nu a všet­kým tla­čid­lám bez nut­nos­ti vy­tiah­nuť iP­ho­ne z oba­lu.

Verbatim Folio Apple iPhone 6 a 6 Plus 02

Mag­ne­tic­ká za­pí­na­cia prac­ka udr­žia­va obal bez­peč­ne za­tvo­re­ný a je mož­né ju po­hodl­ne ot­vo­riť jem­ným po­hy­bom. Oba­ly Ver­ba­tim Fo­lio sú kom­pa­ti­bil­né s iP­ho­ne 6 (ce­na 19,99 Eur) a iP­ho­ne 6 Plus (24,99 eur). Zá­kaz­ní­ci si mô­žu vy­brať oba­ly Fo­lio vo fa­reb­nom vy­ho­to­ve­ní Steel Blue a Cham­pag­ne Gold.

Vývoj ceny podľa heureka.sk:

Graf ceny produktu Apple iPhone 6 16GB poskytuje server Heureka.sk

Graf ceny produktu Apple iPhone 6 64GB poskytuje server Heureka.sk

Graf ceny produktu Apple iPhone 6 128GB poskytuje server Heureka.sk

Graf ceny produktu Apple Iphone 6 Plus 16GB poskytuje server Heureka.sk

Graf ceny produktu Apple iPhone 6 64GB poskytuje server Heureka.sk

Graf ceny produktu Apple iPhone 6 Plus 128GB poskytuje server Heureka.sk

Zdroj: Tlačová správa Verbatim

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno