Domov Novinky Toshiba: Nový Chromebook s uhlopriečkou 13,3“

Toshiba: Nový Chromebook s uhlopriečkou 13,3“

Zdielať

Toshiba Chromebook 2Tos­hi­ba pred­sta­vu­je Chro­me­book 2 – no­vý 33,8 cm (13,3″) Chro­me­book pre tých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ve­ľa ces­tu­jú a po­ža­du­jú maximál­nu pro­duk­ti­vi­tu a zá­ba­vu. S mož­nos­ťou vý­be­ru Full HD IPS ale­bo anti­ref­lexné­ho HD dis­ple­ja a ne­vi­di­teľ­ných vy­la­de­ných ste­reo rep­ro­duk­to­rov a po­nú­ka všet­ko pot­reb­né pre prá­cu, zá­ba­vu aj štú­dium.

Hmot­nosť len 1,35 kg, a te­nuč­ké ša­si pre­po­ži­čiav­jú pred­pok­la­dy pre ces­to­va­nie na­ľah­ko a pred­sta­vu­jú rov­no­vá­hu me­dzi štý­lom a mo­bi­li­tou. Vy­stu­že­né te­lo so strie­bor­ným tvr­de­ným povr­chom a bod­ko­va­ným vzo­rom má ele­gant­ný a mo­der­ný vzhľad. Mož­nos­ti na ces­tách roz­ši­ru­je zvý­še­ná vý­drž ba­té­rie, kto­rá mu pre­po­ži­čia­va ener­giu až na 11,5 ho­di­ny, tak­že mô­že­te pra­co­vať ce­lý deň bez pot­re­by pri­po­je­nia k zá­suv­ke. V kom­bi­ná­cii s vý­kon­ný­mi pro­ce­sor­mi In­tel Ce­le­ron sa pou­ží­va­te­lia mô­žu ba­viť ale­bo pra­co­vať ce­lý deň.

Pou­ží­va­te­lia môžu bez ča­ka­nia pris­tu­po­vať ku všet­kým ak­tua­li­zá­ciám, ap­li­ká­ciám i ulo­že­ným sú­bo­rom, a to od rých­le­ho štar­tu až k on-li­ne prá­ci s Goog­le Chro­me. Mô­žu ot­vá­rať všet­ky bež­né for­má­ty sú­bo­rov a pra­co­vať s ni­mi v of­fli­ne re­ži­me, pra­co­vať na­prieč všet­ký­mi svo­ji­mi za­ria­de­nia­mi a jed­no­du­cho zdie­ľať dá­ta. Po­ho­dlie pri pou­ží­va­ní zvy­šu­je mo­der­ná er­go­no­mic­ká pl­no­for­má­to­vá klá­ves­ni­ca s veľ­kým click pa­dom. Tos­hi­ba Chro­me­book 2 bu­de v Euró­pe na pul­toch pre­daj­ní v prie­be­hu pr­vé­ho štvrťro­ku 2015.

Zdroj: Tlačová správa Toshiba

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno