Domov Novinky Tesco mobile ponúkne počas Vianoc SIM kartu za polovicu

Tesco mobile ponúkne počas Vianoc SIM kartu za polovicu

Zdielať

Tesco mobile logoTes­co mo­bi­le po­nú­ka zá­kaz­ní­kom via­noč­ný dar­ček: naj­lep­šiu pred­pla­te­nú SIM kar­tu si mô­žu po­čas Via­noc vy­skú­šať za po­lo­vi­cu. Zá­kaz­ní­ci Tes­co mo­bi­le tak bu­dú vďa­ka dvoj­ná­sob­né­mu kre­di­tu nie­len vo­lať, ese­mes­ko­vať a sur­fo­vať za po­lo­vič­né ce­ny, ale mô­žu tiež zís­kať SIM kar­tu s 50% zľa­vou. Ku­pó­ny sú zá­kaz­ní­kom vy­dá­va­né od 12. no­vem­bra, pri­čom up­lat­niť si ich mô­žu do kon­ca ja­nuá­ra 2015. Pod­ľa Zu­za­ny Lo­šá­ko­vej sa tak­to al­ter­na­tív­ny ope­rá­tor sna­ží zá­kaz­ní­kom uľah­čiť vy­skú­ša­nie si naj­lep­šej pred­pla­te­nej po­nu­ky na mo­bil­nom tr­hu.

Pri ná­ku­pe nad 15 eur v pre­daj­niach Tes­co dos­ta­ne kaž­dý zá­kaz­ník via­noč­ný ku­pón, s kto­rým si mô­že kú­piť no­vú Tes­co mo­bi­le SIM kar­tu za po­lo­vi­cu. Ku­pón si mô­že up­lat­niť pri pok­lad­ni a za SIM kar­tu s kre­di­tom 5 eur za­pla­tí len 2,50 eur,” vy­svet­li­la Zu­za­na Lo­šá­ko­vá, ko­mu­ni­kač­ná ma­na­žér­ka Tesco Stores. Jej uni­kát­nosť spo­čí­va jed­nak v dvoj­ná­sob­nom kre­di­tu pri kaž­dom do­bi­tí, ale aj v tom, že už viac ako 150 – ti­síc Tes­co mo­bi­le zá­kaz­ní­kov si me­dzi se­bou mô­že vo­lať úpl­ne za­dar­mo.

Zdroj: Tlačová správa Tes­co mo­bi­le

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno