Domov Novinky Technológie spôsobujú, že žijeme viacero životov naraz

Technológie spôsobujú, že žijeme viacero životov naraz

Zdielať

Pohlad na svetDis­tri­buč­ná spo­loč­nosť eD’ sys­tem Slo­va­kia prip­ra­vi­la s IT vý­rob­ca­mi cyk­lus pred­ná­šok. Prítomní si vy­po­ču­li pre­zen­tá­cie tak­mer 30 vý­rob­cov. Dis­ku­to­va­lo sa o tom, že tech­no­ló­gie ma­jú stá­le vy­ššie am­bí­cie a po­nu­ka pre slo­ven­ské do­mác­nos­ti aj biz­nis ref­lek­tu­je sve­to­vý trend.

Me­dzi kľú­čo­vé té­my pat­rí mo­bi­li­ta, veľ­ko­ka­pa­cit­né mé­dia, bez­peč­nosť na všet­kých úrov­niach, dra­ma­tic­ký roz­voj on­li­ne zá­ba­vy a vzde­lá­va­nia a clou­do­vé rie­še­nia. Spo­loč­ným zna­kom všet­kých pro­du­cen­tov je však orien­tá­cia na in­di­vi­duál­ne pot­re­by rôz­nych zá­kaz­níc­kych sku­pín a adap­tá­cia tech­no­ló­gií v rôz­nych pros­tre­diach. Vý­rob­co­via aj spot­re­bi­te­lia sa bu­dú mu­sieť vy­rov­ná­vať s ras­tú­cou ener­ge­tic­kou spot­re­bou a vply­vom tech­no­ló­gií na zme­nu ko­mu­ni­kač­ných štan­dar­dov, či pre­lí­na­nie prá­ce a súk­ro­mia stá­le vo vy­ššej mie­re.

Ďal­ším ur­ču­jú­cim tren­dom je nah­rá­dzanie no­te­boo­kov a des­kto­pov tab­let­mi a mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi, kto­ré pl­nia po­dob­né fun­kcie, ho­ci ma­jú od­liš­né roz­hra­nie. To pri­ná­ša iné spô­so­by vy­uží­va­nia vý­poč­to­vej tech­ni­ky. Dá­ta, kto­ré zá­kaz­ní­ci do­te­raz má­va­li do­ma, dnes púš­ťa­jú do clou­du.

Zdroj: Tlačová správa eD’ sys­tem

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno