Domov Novinky Slováci vlastnia viac ako štyri digitálne zariadenia

Slováci vlastnia viac ako štyri digitálne zariadenia

Zdielať

Digitalne zariadeniaSlo­ven­skí použí­va­te­lia inter­ne­tu vlas­tnia v prie­me­re 4,3 di­gi­tál­nych za­ria­de­ní, ako nap­rík­lad mo­bil­ný te­le­fón, smar­tfón, tab­let, či no­te­book. Ce­los­ve­to­vý prie­mer pri­tom pred­sta­vu­je 3,6 za­ria­de­ní. Vy­plý­va to z pries­ku­mu Con­nec­ted Li­fe, kto­rý us­ku­toč­ni­la agen­tú­ra TNS Slo­va­kia v ap­rí­li toh­to ro­ka na vzor­ke 982 inter­ne­to­vých použí­va­te­ľov.

Pod­ľa vý­sled­kov pries­ku­mu viac za­ria­de­ní ma­jú mlad­šie roč­ní­ky a to ľu­dia do 24 ro­kov, skôr mu­ži ako že­ny. Slo­ven­sko má v po­rov­na­ní s os­tat­ným sve­tom aj vy­so­kú pe­net­rá­ciu tak­mer všet­kých di­gi­tál­nych prís­tro­jov. Kla­sic­ký mo­bil­ný te­le­fón má 72%, smar­tfó­ny 62% a tab­le­ty 34  inter­ne­to­vej po­pu­lá­cie. Aj vy­uží­va­nie po­čí­ta­čov je na Slo­ven­sku nad­prie­mer­né. Za­tiaľ čo vo sve­te vlas­tní pod­ľa TNS Slo­va­kia no­te­book a osob­ný po­čí­tač prib­liž­ne po­lo­vi­ca ľu­dí, u nás je to vý­raz­ne viac. Osob­ný po­čí­tač má 65% a no­te­book 74% res­pon­den­tov.

Z vý­sled­kov pries­ku­mu tiež vy­ply­nu­lo, že až 97% použí­va­te­ľov inter­ne­tu ho vy­uží­va na ko­mu­ni­ká­ciu, 89% si na inter­ne­te vy­hľa­dá­va in­for­má­cie rôz­ne­ho cha­rak­te­ru a 86% nav­šte­vu­je so­ciál­ne sie­te, či nad­vä­zu­je kon­tak­ty. Inter­net vy­uží­va na zá­ba­vu 73% opý­ta­ných a 68% na­ku­pu­je on­li­ne.

Prieskum trhu

Štú­dia Con­nec­ted Li­fe je kon­ti­nuál­ny roč­ný pries­kum, kto­rý nad­vä­zu­je na štú­die Mo­bi­le Li­fe a Di­gi­tal Li­fe. Ten­to rok sa us­ku­toč­nil v 50 kra­ji­nách sve­ta na vzor­ke 55 tisíc res­pon­den­tov. Na Slo­ven­sku sa pries­kum vy­ko­nal v ap­rí­li toh­to ro­ka na vzor­ke 982 inter­ne­to­vých použí­va­te­ľov vo ve­ku 16 až 65 ro­kov.

Zdroj: Tlačová správa TNS Slo­va­kia

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno