Domov Novinky Najzelenšie dátové centrum je pod nórskym fjordom

Najzelenšie dátové centrum je pod nórskym fjordom

Zdielať

Norsko Fjord Rju­kanNajzelenšie dátové centrum sa na­chá­dza v bý­va­lom mu­nič­nom skla­de NA­TO hl­bo­ko pod povr­chom nór­ske­ho fjor­du a má všet­ko pre to, aby bo­lo naj­ze­len­ším dá­to­vým cen­trom na sve­te. Dá­to­vé cen­trum sa na­chá­dza v Ren­nesøy na zá­pad­nom pob­re­ží Nór­ska, ne­ďa­le­ko mes­ta Sta­van­ger. 21-ti­síc met­rov štvor­co­vých pries­to­ru je roz­de­le­ných do šies­tich po­dzem­ných hál. Blíz­ky fjord za­bez­pe­ču­je efek­tív­ne a prí­rod­né chla­de­nie – stu­de­ná vo­da pri­chá­dza do chla­dia­ce­ho sys­té­mu iba s po­mo­cou gra­vi­tá­cie, bez do­da­toč­nej ener­gie.

Tep­lo­ta vo­dy sa po ce­lý rok ne­me­ní (75 met­rov pod povr­chom to je 8°C) a ne­pot­re­bu­je žiad­ne ďal­šie chla­de­nie, čo zvy­šu­je sta­bi­li­tu a bez­peč­nosť ce­lé­ho sys­té­mu. Ener­giu pre cen­trum do­dá­va­jú ne­ďa­le­ké hyd­roelek­trár­ne. Cen­trum v Rju­kan je pr­vým kro­kom v nie­koľ­ko­mi­lió­no­vej in­ves­tí­cii do vy­bu­do­va­nia tech­no­lo­gic­ké­ho kom­plexu s nu­lo­vý­mi emi­sia­mi.

Zdroj: Tlačová správa Schnei­der Elec­tric

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno