Domov Novinky Colorovo predstavuje nové tablety s Windows 8.1

Colorovo predstavuje nové tablety s Windows 8.1

Zdielať

Colorovo CityTab Supreme 8Rad tab­le­tov Ci­ty­Tab Sup­re­me od Co­lo­ro­vo za­hŕňa 3 no­vé mo­de­ly. Ide o tri no­vé tab­le­ty Ci­ty­Tab Sup­re­me 8″, Ci­ty­Tab Sup­re­me 8″ 3G a Ci­ty­Tab Sup­re­me 8″ H. Všet­ky sú po­há­ňa­né naj­nov­ší­mi štvor­jad­ro­vý­mi pro­ce­sor­mi In­tel Atom Bay T­rail-T s tech­no­ló­giou Hy­per-Threa­ding na frek­ven­cii 1,83 GHz. Sú vy­ba­ve­né IPS HD dis­ple­jom a 16 GB flash pa­mä­ťou. Kaž­dý z no­vých mo­de­lov Sup­re­me je do­dá­va­ný s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8.1 a ba­lí­kom Of­fi­ce 365 na jeden rok.

S týmto balíčkom získava každý používateľ zadarmo 1 TB miesta v cloudovom úložisku OneD­ri­ve a 60 minút na pevné linky na Skype. Všet­ky za­ria­de­nia sú vy­ro­be­né z ma­te­riá­lu prí­jem­né­ho na do­tyk a zá­ro­veň umož­ňu­jú­ce­ho pev­né ucho­pe­nie. Od­po­rú­ča­né ma­loob­chod­né ce­ny: Ci­ty­Tab Sup­re­me 8″ 126,9 eur, Ci­ty­Tab Sup­re­me 8″ H 134,9 eur, Ci­ty­Tab Sup­re­me 8″ 3G 154,9 eur (všetky ceny s DPH).

Zdroj: Tlačová správa Colorovo

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno